04450

4450, πυρρός

1. огненно-красный, темно-оранжевый, ярко-красный, рыжий;
2. Пирр (неизвестный человек).


Словарь Дворецкого:
πυρρός дор. и староатт. πυρσός 3
1) огненно-красный, темно-оранжевый
Пр.:πυρρὸν ξανθοῦ τε καὴ φαιοῦ γίγνεται Платон (427-347 до н.э.) — темно-оранжевый цвет происходит от (смешения) желтого с серым
2) рыжий
Пр.:(γένυες Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τρίχες Аристотель (384-322 до н.э.); ἵππος Новый Завет)
3) ярко-красный
Пр.:(χλανίς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))

< Предыдущий код 4449 | Следующий код 4451 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!