04417

4417, πταίω

1. перех. сталкивать, поражать, опрокидывать;
2. неперех. спотыкаться, претыкаться, ошибаться, согрешать;
возм. терпеть поражение, погибать, разрушаться.


Словарь Дворецкого:
πταίω
(pf. ἔπταικα; pass.: aor. ἐπταίσθην, pf. ἔπταισμαι)
1) сталкивать, ударять, опрокидывать
Пр.:(τι ποτί τινι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
2) наталкиваться, натыкаться, спотыкаться
Пр.:(πρὸς τὰς πέτρας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
3) терпеть поражение
Пр.:(τῄ μάχῃ или περὴ τέν μάχην Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
π. περί τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — терпеть поражение от кого-л.;
τοῖς ὅλοις ἐπταικότες Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — лишившись всего;
πταίσας τῷδε πρὸς κακῷ Эсхил (525/4-456 до н.э.) — попав в эту беду

4) заплетаться
Пр.:( γλῶττα πταίει Аристотель (384-322 до н.э.))
5) делать промах(и), ошибаться
Пр.:(ἔν τινι и τινί Демосфен (384-322 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.); πολλά Новый Завет)
ἀψευδές ὢν καὴ μέ πταίων τῇ διανοίᾳ περί τι Платон (427-347 до н.э.) — если я не заблуждаюсь и не ошибаюсь в своем рассуждении относительно чего-л.;
τὰ πταισθέντα Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — промахи;
ἃ ἐπταίσθη δι΄ ἑτέρους Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — допущенные другими ошибки

< Предыдущий код 04416 | Следующий код 04418 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!