04404

4404, πρωΐ

рано утром, рано, поутру.


Словарь Дворецкого:
πρωΐ
I
(ῐ), стяж. πρῴ adv. (тж. ἅμα π. и ἐπὴ τὸ π. Новый Завет)
Пр.:(compar. πρωϊαίτερον и πρωΐτερον, superl. πρωϊαίτατα и πρωΐτατα)
1) рано утром Гомер (X-IX вв. до н.э.)
Пр.:π. τῇ ὑστεραίᾳ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — на следующее утро
2) рано, заблаговременно Гесиод (IX в. до н.э.)
Пр.:παρέσεσθαί τινι π. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — пораньше прийти к кому-л.
3) слишком рано, преждевременно Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
II
стяж. πρῴ praep. cum gen.
1) рано утром
Пр.:(π. τῆς ἡμέρης Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ἑκάστης ἡμέρας τὸ π. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — каждое утро

2) рано
Пр.:πρωϊαίτερον τοῦ δέοντος Платон (427-347 до н.э.) — раньше, чем следует

< Предыдущий код 4403 | Следующий код 4405 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!