04337

4337, προσέχω

1. обращать внимание, внимать;
2. беречься, остерегаться;
3. посвящать или предавать себя, присоединяться, заниматься.


Словарь Дворецкого:
προσ-έχω
(fut. προσέξω, aor. προσέσχον)
1) приставлять, придвигать, прикладывать
Пр.:(τὸ σῶμα γῇ Плутарх (ок. 46 - ок. 126); π. μαστόν τινι Эсхил (525/4-456 до н.э.))
2) приводить, причаливать
Пр.:(τὰς νῆας Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
τίς σε προσέσχε χρεία ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — какая надобность привела тебя (сюда)?

3) (sc. ναῦν) причаливать, приставать (к берегу), прибывать
Пр.:(ἐς τέν Σάμον, πρὸς τὰς νήσους и τῇ νήσῳ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); κατὰ τὸν Μαυρουσίαν Плутарх (ок. 46 - ок. 126); τήνδε γῆν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) обращать, поворачивать
Пр.:(ὄμμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
π. τὸν νοῦν τινι и πρός τινι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); — обращать внимание на кого(что)-л., уделять внимание кому(чему)-л.;
ἑαυτῷ προσέχων τὸν νοῦν Платон (427-347 до н.э.) — углубившись в свои мысли;
προσέχων τὸν νοῦν μή πῃ διαφύγῃ δικαιοσύνη Платон (427-347 до н.э.) — следя за тем, чтобы не ускользнула (от нас) справедливость;
προσέχων τέν γνώμην, ὅπως ἀκριβές τι εἴσομαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — прилагая усилия к тому, чтобы мне точно узнать что-л.

5) обращать внимание, прилагать старания
Пр.:(πρός τι Демосфен (384-322 до н.э.) и τι Секст Эмпирик (3 в. н.э.))
τὸ σεαυτῷ π. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — самоуглубление, размышление

6) целиком посвящать себя, быть поглощенным
Пр.:(τοῖς ἔργοις Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); τῷ πολέμῳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τῇ ἀναγνώσει Новый Завет)
τὸν πόλεμον π. ἐντεταμένως Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — воевать с неослабевающим рвением;
π. τινί Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); — быть привязанным к (преданным) кому-л.

7) присоединять
Пр.:(τι πρός τινι Платон (427-347 до н.э.))
ὥσπερ λεπὰς προσεχόμενος τῷ κίονι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — присосавшийся, словно устрица, к столбу;
προσέχεσθαι δεσμῶν ὕπο Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — быть привязанным;
προσέχεσθαι τῷ ἄγει Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть причастным к преступлению

< Предыдущий код 4336 | Следующий код 4338 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!