03809

3809, παιδεία

1. воспитание, наставление;
2. наказание, дисциплинирование, исправление;
син. 3559 (νουΘεσία);
LXX: 04148 (מוּסָר‎).


Словарь Дворецкого:
παιδεία тж. pl.
1) воспитание, обучение
Пр.:(π. καὴ τροφή Платон (427-347 до н.э.))
Κύρου π. «Воспитание Кира» (название одного из сочинений Ксенофонта)

2) образование
Пр.:παιδείας μέγιστον μέρος περὴ ἐπῶν δεινὸν εἶναι Платон (427-347 до н.э.) — важнейшая часть образования - быть знатоком поэтических произведений
3) образованность, просвещение, культура
Пр.:( τῶν Λακεδαιμονίων π. Платон (427-347 до н.э.))
4) искусство
Пр.:πλεκτέ Αἰγύπτου π. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — плетеные произведения египетского искусства, т.е. корабельные снасти
5) детство, юность
Пр.:(στερρὰ π. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἐκ παιδείας φίλος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — друг детства

6) молодежь
Пр.:(παιδείας ὄχλος Лукиан (ок. 120 - ок. 190))
7) наказание
Пр.:(εἰς παιδείαν ὑπομένειν Новый Завет)

< Предыдущий код 3808 | Следующий код 3810 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!