03736

3736, ὀρύσσω

рыть, копать, выкапывать, закапывать.


Словарь Дворецкого:
ὀρύσσω
атт. ὀρύττω
1) рыть, выкапывать Пр.:(τάφρον, βόθρον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὄρυγμα, ἔλυτρον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); εὐνὰς ταῖς ὁπλαῖς Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); ληνὸν ἐν τῷ ἀμπελῶνι Новый Завет) ; прорывать, проводить
Пр.:(ὑπόνομον ἐκ τῆς πόλεως Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) прокапывать, прорывать, пересекать рвом или каналом
Пр.:(ἰσθμόν, τὸ χωρίον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); γῆν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) закапывать
Пр.:(ἔγχος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τὸ τάλαντον ἐν τῇ γῇ Новый Завет)
4) перен. вколачивать, втыкать
Пр.:πὺξ ὀ. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — дать тумака
5) выкапывать из земли, добывать рытьем
Пр.:(ὀ. μῶλυ Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὀρύξασθαι λίθους Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ὀρυσσόμενος χοῦς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вынутая (при землекопных работах) земля

< Предыдущий код 3735 | Следующий код 3737 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!