03631

3631, οἶνος

вино (обычно перебродивший сок винограда);
LXX: 03169 (יְחִזְקִיָּה), а также 08492 (תִּירוֹשׂ‎).


Словарь Дворецкого:
οἶνος
1) вино
Пр.:(μέλας, ἐρυθρός, αἶθοψ, ἡδύς, παλαιός Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐν οἴνῳ и ἐν τοῖς οἴνοις Платон (427-347 до н.э.), παρ΄ οἴνῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) или παρ΄ οἶνον Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — за чашей вина;
μετὰ παιδιᾶς καὴ οἴνου Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — в состоянии веселья и в пьяном виде;
οἶ. φοινικήϊος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — пальмовое вино

2) брага, пиво
Пр.:(οἶ. ἐκ κριθῶν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))

< Предыдущий код 3630 | Следующий код 3632 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!