00363

363, ἀναμιμνῄσκω

напоминать;
страд. воспоминать.


Словарь Дворецкого:
ἀνα-μιμνήσκω
(тж. -νῄ-) Пр.:(fut. ἀναμνήσω - дор. ἀμμνάσω с νᾱ) напоминать (τινά τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и τινά τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)) ; pass. вспоминать
Пр.:(τινός Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), τι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и περί τι Платон (427-347 до н.э.))
ἀετὸν ἀνεμιμνῄσκετο φθεγγόμενον Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — он вспомнил о (вещем) крике орла;
ἀνεμνησθέντες, οἷα ἐπάσχετε Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — помня о том, что вы выстрадали

< Предыдущий код 362 | Следующий код 364 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!