03583

3583, ξηραίνω

сушить, высушивать;
страд. сохнуть, засыхать;
перен. иссякать, чахнуть, изнемогать, цепенеть.


Словарь Дворецкого:
ξηραίνω
(aor. ἐξήρᾱνα - ион. ἐξήρηνα; pass.: fut. ξηρανθήσομαι, aor. ἐξηράνθην, pf. ἐξήρασμαι - поздн. ἐξήραμμαι)
1) сушить, высушивать Пр.:(τέν διώρυχα Лисий (ок. 445-380 до н.э.)) ; pass. сохнуть, засыхать
Пр.:(πᾶν δ΄ ἐξηράνθη πεδίον Гомер (X-IX вв. до н.э.); συκῆ ἐξηράνθη Новый Завет)
ἐξηραμμένην ἔχων τέν χεῖρα Новый Завет — сухорукий

2) pass. чахнуть, изнемогать Новый Завет

< Предыдущий код 3582 | Следующий код 3584 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!