00345

345, ἀνάκειμαι

лежать, возлежать (за столом).


Словарь Дворецкого:
ἀνά-κειμαι
(pass. к ἀνατίθημι)
1) возлежать за столом
Пр.:(δειπνοῦσι ἀνακείμενοι Аристотель (384-322 до н.э.))
2) быть выставленным, (о статуях и т.п.) быть поставленным, воздвигнутым
Пр.:(ἐν τῇ ἀγορa_` Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; βωμοὴ ἀνακείμενοι ὑπό τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
3) культ. быть выставленным, принесенным в дар
Пр.:(ἐν ἱρῷ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и πρὸς τοῖς ἱεροῖς Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
4) быть посвященным
Пр.:(τῷ θεῷ Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); τῇ Ἀφροδίτῃ Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
5) быть отнесенным, приписываться
Пр.:(εἴς τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) и τινι Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
6) быть возложенным, порученным
Пр.:(τινι Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
7) быть связанным, зависеть
Пр.:(ἔς τινα и ἔς τι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и ἐπί τινι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
πάντων ἀνακειμένων ἐς τὰς ναῦς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — так как все зависело от флота;
σοὴ ἀνακείμεσθα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — я в твоей власти

8) быть отложенным
Пр.:ταῦτα εἰς ἄλλο ἀνακείσθω λόγον Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — пусть это будет предметом особого рассмотрения
9) быть преданным
Пр.:(τινι Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 344 | Следующий код 346 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!