03431

3431, μοιχεύω

прелюбодействовать (нарушать супружескую верность, изменять мужу или жене), любодействовать.


Словарь Дворецкого:
μοιχεύω
1) нарушать супружескую верность, прелюбодействовать, развратничать Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) etc.
2) совращать, развращать, соблазнять
Пр.:(γυναῖκας τῶν πολιτῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); γυνή, ἣν ἐκεῖνος ἐμοίχευεν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) захватывать обманом
Пр.:(τέν θάλατταν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 3430 | Следующий код 3432 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!