03419

3419, μνημεῖον

(надгробный) памятник, гробница, могила, гроб.


Словарь Дворецкого:
μνημεῖον ион. μνημήϊον, дор. μνᾱμήϊον τό
1) тж. pl. память, воспоминание, тж. памятник, след
Пр.:(μ. τινος ἐν τῇ ψυχῇ ἔχειν Платон (427-347 до н.э.))
μνημήϊα λιπέσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — оставить (по себе) память;
μνημεῖά θ΄ ὅρκων μαρτύρημά θ΄ Ἑλλάδι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — в память о клятвенном союзе и как свидетельство для (всей) Эллады;
μνημεῖα κακῶν τε κὰγαθῶν ἀΐδια Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — непреходящие доказательства дурных и добрых дел

2) надгробный памятник
Пр.:(τινος ἐν τῇ ἀγορa_` Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) могила
Пр.:(τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν Новый Завет)
4) свежесть памяти, сила воспоминания
Пр.:θαυμαστὸν ἔχειν μ. Платон (427-347 до н.э.) — удивительно хорошо запоминаться

< Предыдущий код 3418 | Следующий код 3420 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!