03177

3177, μεΘερμηνεύω

толковать, переводить;
страд. прич. с 1510 (εἰμί) обозн.: значит, переводится.


Словарь Дворецкого:
μεθ-ερμηνεύω
толковать, переводить
Пр.:μεθηρμηνευμένα κατὰ λέξιν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — дословный перевод;
μεθερμηνευόμενον δηλοῖ … Полибий (ок. 200-120 до н.э.) или ἐστίν … Новый Завет — что в переводе означает …

< Предыдущий код 3176 | Следующий код 3178 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!