03107

3107, μακάριος

блаженный, счастливый.


Словарь Дворецкого:
μᾰκάριος 3 (κᾰ)
1) блаженный, счастливый
Пр.:( βίος Аристотель (384-322 до н.э.); λέχος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); οἱ πτωχοὴ τῷ πνεύματι Новый Завет)
μ. τινος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — счастливый в чем-л.

2) благоденствующий, богатый
Пр.:(πόλις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
οἱ μακάριοι ἄνδρες Платон (427-347 до н.э.) — почтенные люди;
(в обращении) ὦ μακάριε! Платон (427-347 до н.э.) — милый ты мой!

3) euphem. ставший блаженным, т.е. почивший, покойный Платон (427-347 до н.э.)

< Предыдущий код 3106 | Следующий код 3108 >



* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!