03058

3058, λοιδορέω

бранить, поносить, порицать, злословить;
син. 987 (βλασφημέω);
LXX: 07378 (ריב‎).


Словарь Дворецкого:
λοιδορέω
(aor. med. ἐλοιδορήθην - реже ἐλοιδορησάμην) тж. med. осыпать бранью, бранить, поносить, порицать
Пр.:(τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) etc. и εἴς τινα Лукиан (ок. 120 - ок. 190))
τέν τύχην λ. τυφλήν Платон (427-347 до н.э.) — упрекать судьбу в слепоте;
λ. τινα πολλά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — осыпать кого-л. упреками;
λ. τινα εἴς τι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), λοιδορεῖσθαί τινι ἐπί τινι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), περί τινος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) или εἴς τι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — бранить кого-л. за что-л.

< Предыдущий код 3057 | Следующий код 3059 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!