02805

2805, κλαυΘμός

плач, рыдание.


Словарь Дворецкого:
κλαυθμός плач, рыдание
Пр.:(κ. καὴ στοναχή Гомер (X-IX вв. до н.э.); κλαυθμοὴ παίδων Аристотель (384-322 до н.э.))
κ. καὴ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων Новый Завет — плач и скрежет зубовный

< Предыдущий код 2804 | Следующий код 2806 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!