02744

2744, καυχάομαι

хвалиться, хвастаться, тщеславиться;
LXX: 01984 (הלל‎).


Словарь Дворецкого:
καυχάομαι
хвастаться, хвалиться
Пр.:(εἴς τι Аристотель (384-322 до н.э.), Новый Завет, ἐπί и ἔν τινι, κατά τι, τι περί и ὑπέρ τινος Новый Завет; εἰς τὰ ἄμετρα Новый Завет)
κ. ὑπερβαλέσθαι τινά τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — хвалиться превосходством над кем-л. в чем-л.;
τὸ κ. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) = καύχα

< Предыдущий код 2743 | Следующий код 2745 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!