02521

2521, κάΘημαι

садиться, сидеть;
перен. оставаться, жить, обитать, пребывать.


Словарь Дворецкого:
κάθ-ημαι ион. κάτημαι (κᾰ) (impf. ἐκαθήμην - 2 и 3 л. sing. καθῇσο и καθῆτο или καθῆστο, pl. καθῆσθε и καθῆντο; inf. καθῆσθαι; part. καθήμενος; conjct. ναθῶμαι; opt. καθοίμην или καθήμην)
1) садиться
Пр.:(παρὰ τέν θάλασσαν Новый Завет; αὐτός τε κάθησο καὴ ἄλλους ἵδρυε λαούς Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) сидеть
Пр.:(ἐπὴ πέτρῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἕδραν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); πρὸς τὸ πῦρ Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); ἐφ΄ ἵππων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); θρόνῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и ἐν θρόνῳ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἐπὴ δίφρου Платон (427-347 до н.э.); ἐπὴ τῇ τραπέζῃ Демосфен (384-322 до н.э.); ἐπάνω τοῦ λίθου Новый Завет)
ἐκ τοῦ μέσου κ. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — садиться в стороне (от спорящих сторон), т.е. оставаться нейтральным

3) заседать
Пр.:οἱ καθήμενοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — участники заседания;
ἡμῶν ναθημένων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — пока мы (здесь) заседаем, т.е. на этом же нашем совещании или не откладывая вопроса

4) оставаться, пребывать, находиться
Пр.:(ἐνὴ μεγάροισι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐν πένθεϊ μεγάλῳ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
5) оставаться на месте, сидеть без дела
Пр.:(προϊέναι καὴ μέ κ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἔχων δύναμιν τοσαύτην κάτησαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
6) сидеть за работой, вести сидячий образ жизни
Пр.:(κ. καὴ σκιατραφεῖσθαι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
οἳ ἐπ΄ αὐτῷ τούτῳ κατέαται (= атт. κάθηνται) Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — те, которые сидят над этим, т.е. занимаются этим делом

7) размещаться, располагаться (лагерем)
Пр.:(περὴ τὰς Ἀχαρνάς Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
8) выставляться, быть установленным
Пр.:(οἱ Σειληνοὴ οἱ ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις καθήμενοι Платон (427-347 до н.э.))
9) находиться обитать, жить
Пр.:(ἐπὴ πρόσωπον τῆς γῆς, ἐν σκότει Новый Завет)

< Предыдущий код 2520 | Следующий код 2522 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!