02426

2426, ἱκανότης

способность, (при)годность, достаточность.


Словарь Дворецкого:
ἱκᾰνότης -ητος (ῐ)
1) достаточное количество
Пр.:(παίδων Платон (427-347 до н.э.))
2) достаточность, (при)годность, способность, сила
Пр.:(ἱ. ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ Новый Завет)
οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τέν ἵκανότητα Платон (427-347 до н.э.) — ни в чем не нуждающийся в силу (своей) достаточности

< Предыдущий код 2425 | Следующий код 2427 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!