02298

2298, Θαυμαστός

удивительный, изумительный, замечательный, дивный, чудный.


Словарь Дворецкого:
Θαυμαστός ион. θωϋμαστός и θωμαστός 3
1) достойный удивления, удивительный, изумительный, замечательный
Пр.:(ἔργα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Новый Завет; στρατός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἀνήρ Платон (427-347 до н.э.); σημεῖον Новый Завет)
θ. τό κάλλος Платон (427-347 до н.э.) — замечательно красивый;
θ. ἀνέρ τῆς εὐσταθείας Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — человек с удивительным самообладанием

2) удивительный, странный, непонятный
Пр.:οὐδὲν τούτων θαυμαστὸν ἐμοί Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — ничто из этого меня не удивляет;
θαυμαστὸν ποιεῖς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — странно ты поступаешь

3) нелепый
Пр.:(θαυμαστὰ καὴ γελοῖα Платон (427-347 до н.э.))
ὦ θαυμαστέ! ирон.-ласк. Платон (427-347 до н.э.) — ах ты чудак!

< Предыдущий код 2297 | Следующий код 2299 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!