02251

2251, ἡμέτερος

наш.


Словарь Дворецкого:
ἡμέτερος дор. ἁμέτερος, эол. ἀμμέτερος 3 (ᾱ)
1) наш
Пр.:εἰς ἡμέτερον (sc. δῶμα) и ἐφ΄ ἡμέτερα (sc. δώματα) Гомер (X-IX вв. до н.э.) или ἡμέτερόνδε Гомер (X-IX вв. до н.э.)(к себе) домой;
ἐν ἡμετέρου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) (= ἐν ἡμῶν, sc. οἴκῳ) — (у нас) дома;
ἡμέτερον (= ἡμῶν) αὐτῶν (sc. οἰκοδόμημα) Платон (427-347 до н.э.) — наш собственный дом;
ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — добыча для нас, умников

2) иногда ( = ἐμός) мой
Пр.:ἄγε δεῦρο, ἵν΄ ἔπος καὴ μῦθον ἀκούσῃς ἡμέτερον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — подойди сюда, чтобы послушать мои слова

< Предыдущий код 2250 | Следующий код 2252 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!