02165

2165, εὐφραίνω

радовать, веселить;
страд. радоваться, веселиться, быть довольным;
LXX: 08055 (שׂמח‎).


Словарь Дворецкого:
εὐ-φραίνω эп. ἐϋφραίνω (fut. εὐφρᾰνῶ, aor. ион. εὔφρανα; pass.: fut. εὐφρανθήσομαι, aor. ηὐφράνθην)
1) радовать, веселить Пр.:(τινὰ ἐπέεοι, νόημά τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.); θυμόν τινος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); τινὰ διά τι Платон (427-347 до н.э.)) ; pass. радоваться, веселиться, быть довольным
Пр.:(τινι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Новый Завет; ἐπί τινι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Новый Завет; διά и ἀπό τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); ἐπί τι и ἔν τινι Новый Завет)
μηδέν τι μᾶλλον ἢ νοσῶν εὐφραίνεται Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — его настроение нисколько не улучшилось после болезни

2) доставлять удовольствие, быть приятным
Пр.:( λιβανωτὸς ἀπολλύμενος εὐφραίνει Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 2164 | Следующий код 2166 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!