02144

2144, εὐπρόσδεκτος

приемлемый, благоприятный.


Словарь Дворецкого:
εὐ-πρόσδεκτος 2
1) легко допустимый, приемлемый
Пр.:(τινι Плутарх (ок. 46 - ок. 126), Новый Завет)
2) благоприятный
Пр.:(καιρός Новый Завет)

< Предыдущий код 2143 | Следующий код 2145 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!