02092

2092, ἕτοιμος

готовый, приготовленный.


Словарь Дворецкого:
ἑτοῖμος
позднеатт. тж. ἕτοιμος 3 и 2
1) готовый, приготовленный
Пр.:(ὀνείατα Гомер (X-IX вв. до н.э.); τὰ κρέα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); δαίς Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
2) подготовленный, упакованный
Пр.:(λάρνακες Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
3) имеющийся наготове, наличный
Пр.:(χρήματα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
τινὰ ἑτοῖμον ποιεῖσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — приказать кому-л. быть наготове;
ὡς (или ἐπειδέ) ἑτοῖμα ἦν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — когда (все) было готово, когда приготовления были закончены;
ἑτοιμότερα γέλωτος λίβη Эсхил (525/4-456 до н.э.) — слезы легче вызвать, чем смех

4) уготованный, т.е. неминуемый, предстоящий
Пр.:(πότμος Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἕτοιμόν ἐστιν Платон (427-347 до н.э.) — неизбежно

5) выполнимый, осуществимый
Пр.:(μῆτις Гомер (X-IX вв. до н.э.))
6) совершившийся, осуществленный, действительный
Пр.:ταῦτα ἑτοῖμα τετεύχαται Гомер (X-IX вв. до н.э.) — это действительно свершилось;
ἦ μὲν ἀπείλησας …ἦ δ΄ ἄρ΄ ἑτοῖμα τέτυκτο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ты похвалился …да так оно и вышло

7) (о людях) готовый, приготовившийся, расположенный
Пр.:(τινί Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), ἔς τι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), πρός τι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и ποιεῖν τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
οἱ ὑπακούειν ἑτοιμότεροι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — обнаруживающие полную готовность подчиниться;
τὸ μέ βλέπειν ἑτοίμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.)(Электра), готовая не видеть (света), т.е. умереть

8) решительный, окончательный
Пр.:(γνώμη Лисий (ок. 445-380 до н.э.); λῆμα Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))

< Предыдущий код 2091 | Следующий код 2093 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!