00199

199, ἀκριβῶς

1. точно, основательно, тщательно, аккуратно, осторожно;
2. правильно, достоверно;
LXX: 03321 (יצב‎).


Словарь Дворецкого:
ἀκρῑβῶς
1) точно, основательно
Пр.:(εἰδέναι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
μήτε παντάπασιν ἁπλῶς, μήτε λίαν ἀ. Исократ (436-338 до н.э.) — ни чересчур упрощенно, ни слишком обстоятельно

2) чрезвычайно, в совершенстве
Пр.:ἀ. περισσόφρων Эсхил (525/4-456 до н.э.) — обладающий совершенной мудростью
3) с большим трудом
Пр.:(ἀ. καὴ μόλις Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 198 | Следующий код 200 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!