01867

1867, ἐπαινέω

хвалить, прославлять, восхвалять, одобрять;
LXX: 01984 (הלל‎), 07623 (שׂבח‎).


Словарь Дворецкого:
ἐπ-αινέω
(fut. ἐπαινέσω и ἐπαινέσομαι - эп. ἐπαινήσω, aor. ἐπῄνεσα, pf. ἐπῄνεκα; pass.: fut. ἐπαινεθήσομαι, aor. ἐπῃνέθην; pf. med.-pass. ἐπῄνημαι)
1) хвалить, одобрять
Пр.:(μῦθόν τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), μῦθόν τινι Гомеровские гимны, X-IX вв.)
ἐ. τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — одобрять кого-л., соглашаться с кем-л.;
ἐπῄνεσα Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — я одобрил, т.е. хвалю, отлично

2) восхвалять, прославлять
Пр.:ἐ. τινά τι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), πρός и εἴς τι Платон (427-347 до н.э.), ἀπό τινος Аристотель (384-322 до н.э.), ἐπί τιτι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), κατά τι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. или τινος Лукиан (ок. 120 - ок. 190), Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — восхвалять кого-л. за что-л.;
ἔπαινον ἐ. Платон (427-347 до н.э.) — воздавать хвалу

3) побуждать, советовать, убеждать
Пр.:ὑμῖν δ΄ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — вам же предлагаю хранить молчание;
σιγᾶν ἐπῄνεσα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — прошу, замолчи

4) с благодарностью или вежливо отклонять
Пр.:(ἐ. ἀντὴ τοῦ παραιτεῖσθαι νῦν κέχρηται Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
ἐ. τῆν κλῆσιν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — почтительно отклонить приглашение;
κάλλιστ΄ ἐπαινῶ Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — нет уж, покорно благодарю

< Предыдущий код 1866 | Следующий код 1868 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!