01843

1843, ἐξομολογέω

сознавать, признавать, исповедовать.


Словарь Дворецкого:
ἐξ-ομολογέω
1) соглашаться, обещать Новый Завет
2) med. сознаваться, признавать полностью
Пр.:(τέν ἀλήθειαν Плутарх (ок. 46 - ок. 126); τὰς ἁμαρτίας Новый Завет; ὅτι … Лукиан (ок. 120 - ок. 190))

< Предыдущий код 1842 | Следующий код 1844 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!