01599

1599, ἐκπέμπω

высылать, посылать, отправлять.


Словарь Дворецкого:
ἐκ-πέμπω
1) высылать, посылать
Пр.:(δῶρά τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ναῦς καὴ πεζὰς στρατιάς, πρέσβεις, ἐκπέμπεσθαι ἐς Μυτιλήνην Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἀμφοτέρους ὑπάτους Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
ἀποικίας ἐ. Платон (427-347 до н.э.) — отправлять переселенцев, т.е. создавать колонии

2) выделять, испускать
Пр.:(τὰ ζῷα ἐκπνέοντα ἐκπέμπει τὸ πνεῦμα Аристотель (384-322 до н.э.))
λαμπρὸν ἐ. σέλας Эсхил (525/4-456 до н.э.) — испускать яркий свет;
τὸ ὑγρὸν ἐ. Аристотель (384-322 до н.э.) — выделять влагу

3) отсылать, выводить, увозить
Пр.:(τινὰ νεῶν, κειμήλια ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, med. τινα δόμου θύραζε Гомер (X-IX вв. до н.э.); τοὺς ἀχρείους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τοὺς παῖδας καὴ τὰς γυναῖκας ἐκ τῆς πόλεως Исократ (436-338 до н.э.))
4) вызывать
Пр.:(τινὰ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν, med. τινα τῶν δωμάτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) выносить
Пр.:(τὸν θανόντα δόμων Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
6) вывозить, экспортировать
Пр.:(ὧν ἐπλεόναζον, med. τὰ πλεοναζοντα τῶν γιγνομένων Аристотель (384-322 до н.э.))
7) удалять прочь, изгонять
Пр.:(τινὰ ἄτιμον, med. φυγάδας γῆς Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἐ. γυναῖκα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) — разводиться с женой

8) pass. умирать
Пр.:οὐ στενακτὸς οὐδ΄ ἀλγεινὸς ἐξεπέμπετο Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — он скончался без стонов и страданий

< Предыдущий код 1598 | Следующий код 1600 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!