01533

1533, εἰσφέρω

вносить, вводить.


Словарь Дворецкого:
εἰσ-φέρω ион. и староатт. ἐσφέρω (fut. εἰσοίσω, aor. 2 εἰσήνεγκον)
1) вносить, приносить
Пр.:(ἐσθῆτα εἴσω Гомер (X-IX вв. до н.э.); δεῖπνον εἰς τέν οἰκίαν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
μεγάλην εἰσφέρεσθαι σπουδέν εἴς τι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — прилагать много стараний к чему-л.

2) med. принимать внутрь, поглощать
Пр.:(πλεῖστον ὕδωρ Аристотель (384-322 до н.э.)) или вдыхать (οἱ μὲν εἰσφερόμενοι, οἱ δὲ μέ ἀναπνέοντες Аристотель (384-322 до н.э.))
3) заносить, уносить
Пр.:ποταμὸς δρῦς ἀζαλέας ἐσφέρεται Гомер (X-IX вв. до н.э.) — река уносит с собой высохшие дубы;
ἐς τέν ὕλην ἐσφέρεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — забрести в лесную чащу

4) грузить
Пр.:(τινὰς εἰς τὰς ναῦς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
5) ввозить, med. ввозить к себе
Пр.:(σῖτόν τε καὴ χρήσιμα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
6) вносить, вводить
Пр.:(νέον τι Платон (427-347 до н.э.); ἕτερα καινὰ δαιμόνια Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
Ἐμπεδοκλῆς πρῶτος ταύτην τέν αἰτίαν διελὼν εἰσήνεγκεν Аристотель (384-322 до н.э.) — Эмпедокл впервые расчленил эту причину

7) вносить, добавлять
Пр.:(λόγους καινούς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
8) вносить, предлагать, представлять на утверждение
Пр.:(τέν ἑαυτοῦ γνώμην εἰς τέν ἐκκλησίαν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) или ἐς τὸν δῆμον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и πρὸς τὸν δῆμον Аристотель (384-322 до н.э.); νόμους διά τινος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
9) (тж. εἰ. δίκην Плутарх (ок. 46 - ок. 126)) возбуждать судебное дело Демосфен (384-322 до н.э.)
10) вносить, уплачивать
Пр.:(ἔρανον Платон (427-347 до н.э.); ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα Лисий (ок. 445-380 до н.э.); χρήματα εἰς τὸν πόλεμον Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τέν οὐσίαν ἅπασαν εἰσενηνοχέναι Аристотель (384-322 до н.э.) — уплатить налоги в размере всего своего имущества;
τὰ εἰσενεχθέντα Аристотель (384-322 до н.э.) — внесенные деньги, Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) вклад

11) приносить, доставлять, сообщать
Пр.:(ἀγγελίας Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
12) доставлять, причинять, вызывать
Пр.:(πόλεμον Ἑλλήνων χθονὴ καί Φρυξί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
πολλὰ κἀγαθὰ ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — оказать друг другу много услуг

13) издавать, публиковать
Пр.:(ἀπολογισμούς Полибий (ок. 200-120 до н.э.))

< Предыдущий код 01532 | Следующий код 01534 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!