01514

1514, εἰρηνεύω

1. жить в мире;
2. примирять, умиротворять;
LXX: 07999 (שׂלם‎), 08252 (שׂקט‎).


Словарь Дворецкого:
εἰρηνεύω
1) тж. med. жить в мире
Пр.:( Платон (427-347 до н.э.); πρός τινα Диодор Сицилийский, I в. до н. э., med. Аристотель (384-322 до н.э.) и μετά τινος Новый Завет)
2) умиротворять
Пр.:(στάσιν Бабрий (2 в. ); εἰρηνευομένη χώρα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))

< Предыдущий код 1513 | Следующий код 1515 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!