01427

1427, δώδεκα

двенадцать.


Словарь Дворецкого:
δώ-δεκᾰ
οἱ, αἱ, τά indecl. двенадцать
Пр.:οἱ δ. πίνακες или αἱ δ. δέλτοι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. (лат. duodecim tabulae) — законы XII таблиц

< Предыдущий код 1426 | Следующий код 1428 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!