01365

1365, διστάζω

сомневаться, колебаться, быть в нерешительности.


Словарь Дворецкого:
δι-στάζω
колебаться, быть в нерешительности, сомневаться
Пр.:(περί τι Аристотель (384-322 до н.э.) и περί τινος Платон (427-347 до н.э.), тж. ὅτι, εἰ и μή … Платон (427-347 до н.э.))
δισταζόμενος Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — сомнительный, недостоверный

< Предыдущий код 1364 | Следующий код 1366 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!