00134

134, αἰνέω

хвалить, славить (всегда по отношению к Богу);
LXX: 01984 (הלל‎), 03034 (ידה‎).


Словарь Дворецкого:
αἰνέω
(impf. ᾔνεον, ᾔνουν - ион. αἴνεον; fut. αἰνήσω и αἰνέσω; aor. ᾔνεσα - эп. ᾔνησα, дор. αἴνησα, ион. αἴνεσα)
1) говорить, высказывать
Пр.:(τι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) хвалить, одобрять
Пр.:(τινα и τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ὑπό τινος αἰνεθείς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἐπ΄ ἔργμασι ἐσθλοῖς αἰνεῖσθαι Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
3) предлагать, предписывать, требовать
Пр.:εἰ κ΄ αἰνήσωσι Διὸς θέμιστες Гомер (X-IX вв. до н.э.) — если таковы веления Зевса;
αἰνῶ δὲ πράσσειν ὡς ὑπευθύνῳ τάδε Эсхил (525/4-456 до н.э.) — я приказываю это (тебе), и ты за это будешь в ответе

4) давать согласие, обещать Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
Пр.:ἀ δ΄ ᾔνεσάς μοι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — то, что ты обещал мне;
ἰόντα τινἀ αἰ. ἑκ δόμων Эсхил (525/4-456 до н.э.) — разрешить кому-л. покинуть дом

5) подчиняться, покоряться, послушно принимать
Пр.:(τι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
πράξας γὰρ ἐν σοὴ πανταχῆ τάδ΄ αἰνεσω Эсхил (525/4-456 до н.э.) — всему, что ты ни сделаешь, я покоряюсь;
θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — примириться с рабской пищей

6) вежливо отклонять
Пр.:νῆ΄ ὀλίγην αἰ., μεγάλῃ δ΄ ἐνὴ φορτία θέσθαι Гесиод (IX в. до н.э.) — отклонять с благодарностью маленькое судно и грузить свои грузы на большое

< Предыдущий код 133 | Следующий код 135 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!