01194

1194, δέρω

драть, лупить, сечь, колотить, бить;
в классической греч. литературе употр. в знач. сдирать кожу.


Словарь Дворецкого:
δέρω
Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) тж. δαίρω (fut. δερῶ, aor. ἔδειρα; pass.: fut. Новый Завет δαρήσομαι, aor. ἐδάρην, pf. δέδαρμαι)
1) сдирать кожу, обдирать
Пр.:(μῆλα, ὕας, βοῦς Гомер (X-IX вв. до н.э.))
κύνα δ. δεδαρμένην погов. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — обдирать ободранную собаку, т.е. переделывать уже сделанное;
δ. τινὰ ἀσκόν Солон (ок. 640 - ок. 560 до н.э.) Апулей (1 в.) Плутарх (ок. 46 - ок. 126) или θύλακον погов. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — сдирать с кого-л. кожу (живьем)

2) драть, лупить, сечь, колотить
Пр.:(δέρεσθαι καὴ δ. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); μέ δαρεὴς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται Менандр (342-290 до н.э.))

< Предыдущий код 1193 | Следующий код 1195 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!