01074

1074, γενεά

1. род, потомок, семейство, отпрыск, происхождение;
2. поколение.


Словарь Дворецкого:
γενεά (ᾱ), ион. γενεή
1) род, происхождение
Пр.:Λἰτωλὸς γενεήν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — этолянин родом
2) место происхождения, родина
Пр.:(γ. ἐπὴ λίμνῃ Γιγαίῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ὅτι οἱ γ. τε τόκος τε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — откуда он родом

3) род, племя
Пр.:(ἀνδρῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.); Περσῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.))
4) рождение
Пр.:ἐκ γενεῆς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) и ἀπὸ γενεᾶς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — с рождения, с раннего детства
5) поколение
Пр.:(δύο γενεαὴ ἀνθρώπων Гомер (X-IX вв. до н.э.); διὰ πολλῶν γενεῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐς δεκάτην γενεήν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — до десятого поколения;
πολλαῖς γενεαῖς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и ἐπὴ πολλὰς γενεάς Платон (427-347 до н.э.) — спустя много поколений

6) возраст
Пр.:γενεῇ (γενεῆφι) ὁπλότερος или νεωτερος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — младший годами
7) век, время
Пр.: ἀνθρωπηΐη γ. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — человеческий век (в отличие от века богов и героев), т.е. историческое время
8) тж. pl. отпрыск, потомок, потомство
Пр.:(Διός Гомер (X-IX вв. до н.э.); χρηματα καὴ γενεαί Плутарх (ок. 46 - ок. 126); οἱ ἔχοντες γενεάς Полибий (ок. 200-120 до н.э.))

< Предыдущий код 1073 | Следующий код 1075 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!