01060

1060, γαμέω

жениться, выйти замуж, вступать в брак.


Словарь Дворецкого:
γᾰμέω
(fut. γαμῶ - эп.-ион. γαμέω, поздн. γαμήσω, aor. ἔγημα - поздн. ἐγάμησα, pf. γεγάμηκα)
1) (тж. γ. ἄλοχον или γυναῖκα Гомер (X-IX вв. до н.э.), γυναῖκα ἐς οἰκία Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), γάμον γ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) и γάμῳ γ. Демосфен (384-322 до н.э.)) брать в жены, жениться
Пр.:Ἀδρήστοιο ἔγημε θυγατρῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он женился на одной из дочерей Адраста;
οἱ γεγαμηκότες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — женатые мужчины;
τόν τινος γάμον γ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — жениться на ком-л.;
γῆμαι λέκτρα βασιλέως Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — жениться на царской дочери;
γάμους τοὺς πρώτους γ. τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — жениться первым браком на ком-л.;
γ. ἔκ τινος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), ἀπό τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и παρά τινος Платон (427-347 до н.э.) — породниться с кем-л. через жену;
θυγάτηρ γεγαμημένη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — замужняя дочь;
Αἰνείᾳ γαμηθεῖσα Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — вышедшая замуж за Энея

2) ирон. брать в мужья, женить на себе
Пр.:(τινα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) склонять или принуждать к сожительству
Пр.:(ἄλοχον μνηστήν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
γ. σκότιον λέχος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — вступить в тайную связь

4) med. выходить замуж
Пр.:(τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.))
γ. εἴς τινα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — породниться замужеством с кем-л.

5) med. выдавать замуж
Пр.:(τινί τινα γυναῖκα Гомер (X-IX вв. до н.э.) или θυγατέρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

< Предыдущий код 1059 | Следующий код 1061 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!