01047

1047, γάζα

1. сокровище, сумма денег;
2. казна (царская), казнохранилище.


Словарь Дворецкого:
γάζα
γάζα ἡ перс.
1) царская казна, казнохранилище (ἡ βασιλικὴ γάζα Diod.);
2) денежная сумма (ἡ γάζα ἡ ὁμολογηθεῖσά τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.)).

< Предыдущий код 1046 | Следующий код 1048 >



* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!