01033

1033, βρῶμα

пища, еда, кушанье, яство.


Словарь Дворецкого:
βρῶμα -ατος τό
1) тж. pl. еда, пища Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126)
2) наслаждение
Пр.:(μέγα τι β. ἐστὴν τρυγῳδοποιομουσική Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))

< Предыдущий код 1032 | Следующий код 1034 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!